Adrese către Ministerul Muncii, nr.159 şi nr.206

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 26 sept.2011                                                     Nr. 159

C ă t r e
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Doamnei Ministru Sulfina Barbu
Deţinuţii politici şi deportaţii, cei ce venim din „istorie” din urmă cu 50-65 de ani, am constituit şi după evenimentele din decembrie 1989, aceeaşi categorie socială greu de acceptat de mai toate partidele politice care s-au perindat la putere în aceşti ultimi 22 de ani.
Să fie clasa politică în ansamblul ei, lovită de ignoranţă, de amnezie? Sau mai de grabă este vorba de o crasă sfidare a realităţii, respectiv a noastră!
Să se fi uitat că după al II-lea Război Mondial, tot ce a avut acest popor mai drept, mai moral, mai sfânt, mai bine pregătit profesional, adică elitele neamului românesc au fost trimise spre a fi exterminate în temniţe, lagăre de muncă silnică sau deportări?
Să se fi uitat că noi am lăsat acolo pentru totdeauna tinereţea, sănătatea, libertatea şi uneori chiar viaţa?
În primăvara anului 1990, Parlamentul României a votat Legea 118 – reparatorie – care nu peste mult timp, s-a dovedit a constitui doar firimituri azvârlite de la masa bogaţilor în devenire.
Nici această lege, Statul Român nu este capabil să o respecte! Fără a fi abrogată sau amendată, alte legi, ordonanţe sau norme metodologice au mutilat-o drastic în defavoarea noastră.
Zadarnice au fost solicitările noastre scrise, ca şi cererile de audienţă la Domnul Ministru!
Primiţi în audienţă în urmă cu doi ani de Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu, am primit promisiuni şi amabilităţi, rămase în final fără cea mai mică acoperire.
Deşi în anul 1990, mai trăiam mult peste o sută de mii, noi nu am avut şi nu avem un Secretar de Stat care să ne reprezinte în faţa Guvernului sau a Parlamentului, aceasta dintr-un motiv uşor de imaginat şi anume am fost mai puţin „revoluţionari!!”
Am cerut să înceteze tratarea discriminatorie a diferitelor categorii de „luptători” anticomunişti (L.118/1990 vs.L.341/2004).
Aţi reuşit domnilor/doamnelor, să ne aduceţi în situaţia de a ne simţi mai umiliţi decât oricând!
Astfel, de ani de zile solicităm denunţarea Convenţiei încheiate între Ministerul Muncii şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători rugându-vă totodată să elaboraţi un alt „act normativ care să reglementeze în mod expres procedura de emitere” a biletelor de călătorie, asemenea veteranilor de război şi revoluţionarilor.
Pentru funcţionarii Statului ar constitui un efort prea mare.
Gratuitatea transportului intrajudeţean a rămas tot nerezolvată! Când autorităţile Statului au acordat licenţe pentru trasee unor firme particulare, trebuiau încheiate protocoale prin care acestea să preia şi obligaţiile Statului faţă de noi.
În ceea ce priveşte transportul în comun în oraşe şi municipii, abonamentele se distribuiau anual, pe baza unor tabele nominale întocmite de către noi, ridicate în bloc de la Regiile Autonome de Transport şi distribuite de către filialele noastre judeţene, pe bază de semnătură.
Casele Judeţene de Pensii deţin toate datele personale ale fiecăruia dintre noi, decesele fiind operate imediat după producerea lor, astfel încât regularizarea plăţilor dintre Casă şi RAT putându-se face anual, în funcţie de durata folosirii abonamentului.
Aflăm cu stupoare şi chiar indignare, cum Casa Naţională de Pensii Publice a trimis adrese oficiale către toate Casele Judeţene, prin care se cere ca abonamentele să fie ridicate lunar de fiecare dintre noi, direct de la Regiile Autonome de Transport în Comun.
Ştiind că membrii asociaţiei noastre au vârste cuprinse între 70-90 de ani, toţi fiind foarte bolnavi, ne simţim condamnaţi pentru a doua oară, acum, după 50-60 de ani.
Este revoltător ca după ce am stat ani de zile după gratii, să fim ţinuţi la cozi în picioare pe la Regiile de Transport.
Vă rugăm respectuos să reveniţi asupra acestor chestiuni, pentru a nu ajunge la proteste de stradă, care nu ne-au caracterizat niciodată.
Cu aleasă consideraţie,
Preşedinte,
Octav Bjoza

 

 

 

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Str.Dem.I.Dobrescu nr.2-4,Sector 1, Bucureşti
DIRECŢIA ASIGURĂRI SOCIALE
Tel./Fax:021-310.08.04, 021-315.22.90, 021-311.32.40
Nr.14140/2011/2049/   .10.2011
Stimate domnule preşedinte,
Urmare adresei dvs.nr.159/2011 transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale formulăm următoarele:
În vederea aplicării unitare a prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în România cu începere din 6 martie 1944, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri republicat, Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei sociale şi Casa Naţională de Pensii Publice au încheiat o Convenţie cu Societatea Naţională de Transport Feroviar „CFR Călători S.A.”, care reglementează modalitatea de acordare a taloanelor de călătorie pe calea ferată.
Emiterea şi distribuirea taloanelor speciale de călătorie pe calea ferată pentru această categorie de beneficiari se face de către casele teritoriale de pensii, în  două tranşe, de regulă în luna decembrie a anului în curs şi luna ianuarie a anului următor, odată cu plata lunară a pensiilor din sistemul public şi/sau a indemnizaţiilor acordate conform acestui act normativ.
Acordarea taloanelor de călătorie în acelaşi mod ca la veterani (la care distribuirea se face prin filialele asociaţiilor de veterani de război) nu este posibilă, întrucât AFDPR nu dispune de filiale în toate judeţele, iar lipsa acestora şi neacordarea la timp a drepturilor ar conduce la nemulţumiri din partea beneficiarilor.
Menţionăm totodată că, prin  Ordinul nr.97/2003 al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale este reglementată modalitatea de acordare şi decontare a taloanelor speciale de călătorie gratuită cu mijloace de transport auto şi fluviale, acordate beneficiarilor Decretului-
Domnului Octav BJOZA
Preşedinte AFDPR
lege nr.118/1990, republicat şi ai Ordonanţei Guvernului nr.105/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Referitor la modul de aplicare a convenţiei privind asigurarea  transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat pentru beneficiarii legilor cu caracter special, vă precizăm următoarele:
În vederea aplicării dispoziţiilor Decretului-lege nr.118/1990, republicat, ale Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, a fost elaborat un model de Convenţie-cadru care a fost transmis caselor teritoriale de pensii.
În temeiul dispoziţiilor legilor cu caracter special şi în baza modelului de convenţie cadru, casele teritoriale de pensii au încheiat convenţii cu operatorii locali de transport în comun aparţinând societăţilor cu capital de stat, prin care s-a reglementat modul concret de decontare a călătoriilor gratuite la care au dreptul beneficiarii legii.
După cum este bine ştiut, Casa Naţională de Pensii Publice are ca atribuţii îndrumarea caselor teritoriale de pensii în ceea ce priveşte aplicarea unitară a prevederilor legale şi în acelaşi timp răspunde de gestionarea cu eficienţă a fondurilor alocate atât bugetului de stat, cât şi bugetului asigurărilor sociale de stat.
În exercitarea acestor prerogative, CNPP trebuie să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea strictă a dispoziţiilor legale din sfera sa de competenţă, în scopul evitării unor plăţi necuvenite din bugetul de stat.
Vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi disponibilitate în soluţionarea problemelor cu care vă confruntaţi
D I R E C T O R,
Georgeta JUGĂNARU

 

 

 

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 22.11.2011                                                       Nr. 206
C ă t r e
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
D-nei Ministru Sulfina Barbu
Referitor: Adresa noastră nr.159/26 sept.2011
Respectiv răspunsul dvs. lnr.14140/2011/2049/10.2011
Răspunsul doamnei director Georgeta Jugănaru nu a făcut decât să sporească indignarea foştilor deţinuţi politici şi strămutaţi.
Cuvinte ca cele din textele dvs.: „Convenţie cu Societatea…”, „norme metodologice”, „competentă soluţionare” sau „convenţie – cadru”, ne amintesc nouă, de vremuri trecute, de care se vede treaba că nu sunteţi străini.
Nu este un secret pentru nimeni că ne zbatem într-o mlaştină a imoralităţii fără precedent la toate nivelele. În aceste zile ţara nu are nevoie de repere morale! Ministerul Muncii şi Casa Naţională de Pensii Publice s-au „gândit” că ordinea şi economiile trebuie să înceapă tot cu deţinuţii politici.
De ani de zile ne trimiteţi acelaşi invariabil răspuns, de parcă salariaţii Ministerului nu înţeleg ceea ce cerem, tratarea unitară a diferitelor categorii de luptători anticomunişti şi veterani de război.
Ignoranţa şi lipsa de comunicare au condus la abordarea problemelor noastre ”din birou”, fără a ne cunoaşte direct şi a lua act de problemele cu care ne confruntăm.
Afirmaţia dvs. că „AFDPR nu dispune de filiale în toate judeţele”, demonstrează încă odată că sunteţi străini de ceea ce am însemnat noi pentru această ţară, cine suntem în prezent şi cum suntem trataţi şi organizaţi.
AFDPR are de 22 de ani, filiale în toate judeţele, bine organizate, cu sedii, cu preşedinţi, adrese, telefoane etc., pe care vi le trimitem în anexă la prezenta, pentru a demonta măcar una din motivaţiile dvs.
Iată, cum fără eforturi prea mari, aţi reuşit ca în ultimii trei ani să ne umiliţi mai mult decât oricare din predecesorii dvs.
Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for