Amendamente propuse spre analiza Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor

AMENDAMENTE PROPUSE SPRE ANALIZĂ

COMISIEI JURIDICE A CAMEREI DEPUTAȚILOR

PRIVIND

L  E G E A

 

privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist

(Varianta modificata)

 

Text propunere legislativă

 

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse spre analiză Comisiei juridice a

Camerei Deputaților

Motivele propunerii amendamentelor

Lege privind instituirea unui regim juridic distinct și temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi bănești cuvenite victimelor regimului totalitar comunist Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelorregimului totalitar comunist  Nemodificat
Art.1.- (1) Statul român recunoaşte că regimul totalitar comunist din România s-a făcut vinovat de crime imprescriptibile împotriva umanităţii, săvârşite împotriva cetăţenilor români. Art.1.- (1) Statul român recunoaşte că regimul totalitar comunist din România s-a făcut vinovat de crime imprescriptibile împotriva umanităţii, săvârşite împotriva cetăţenilor români. Nemodificat 

 

 

 

(2) Statul român recunoaşte că persoanele, care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi membrii familiilor lor, sunt victime ale regimului totalitar comunist, şi au fost supuse unui regim de exterminare programată, unei represiuni criminale şi unui genocid social, aşa cum s-a constatat prin Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru AnalizaDictaturii Comuniste din România. (2) Statul român recunoaşte că persoanele, care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi membrii familiilor lor, sunt victime ale regimului totalitar comunist, şi au fost supuse unui regim de exterminare programată, unei represiuni criminale şi unui genocid social, aşa cum s-a constatat prin Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Negarea crimelor  comunismului şi a existenţei victimelor regimului totalitar comunist este interzisă. (3) Negarea crimelor comunismului şi a existenţei victimelor regimului totalitar comunist este interzisă. Nemodificat
Art.2.- (1)Victimelor regimului totalitar comunist le suntgarantate în mod distinct şi independent următoarele categorii de drepturi băneşti: despăgubiri pentru prejudiciile materiale cauzate; compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale suferite; indemnizaţii de securitate socială şi alte drepturi. Art.2.- (1)Victimelor regimului totalitar comunist le suntgarantate în mod distinct şi independent următoarele categorii de drepturi băneşti: despăgubiri pentru prejudiciile materiale cauzate; compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale suferite; indemnizaţii de securitate socială şi alte drepturi. Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

(2)Despăgubirile pentru prejudiciile materiale suntdestinate să repare prejudiciile materiale ale victimelor, fiind reglementate la art.5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.   (2)           Despăgubirile   pentruprejudiciile materiale sunt destinate să repare prejudiciile materiale ale victimelor, fiind reglementate la art.5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale suntmenite, în principal, să aline suferinţele morale deosebite şi de durată ale victimelor iar în plan secundar, să ofere o satisfacţie morală acestora. (3) Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale sunt menite, în principal, să aline suferinţele morale deosebite şi de durată ale victimelor iar în plan secundar, să ofere o satisfacţie morală acestora. Nemodificat 

 

 

 

 

(4) Drepturile de securitate socială cuprind indemnizaţiile lunare, gratuităţile la medicamente şi asistenţă medicală, scutirile de la plata    anumitor             taxe       şi               alte asemenea drepturi               expres reglementate de lege în favoarea victimelor. (4) Drepturile de securitate socială cuprind indemnizaţiile lunare, gratuităţile la medicamente şi asistenţă medicală, scutirile de la plata               anumitor             taxe               şi             alte asemenea               drepturi               expres reglementate de lege în favoarea victimelor. Nemodificat 

 

 

 

 

 

(5) Este interzisă diminuarea oricărora dintre aceste drepturi, pe considerentul exercitării lor concomitente, deoarece scopurile pentru care acestea au fost recunoscute sunt distincte. (5) Este interzisă diminuarea oricărora dintre aceste drepturi, pe considerentul exercitării lor concomitente, deoarece scopurile pentru care acestea au fost recunoscute sunt distincte. Nemodificat 

 

 

Art.3.- (1)Statul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile morale cauzate prin condamnările cu caracter politic, pronunţate de justiţia statului totalitar comunist, în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, condamnări pe care le declară vădit nedrepte, recunoscând dreptul victimelor  condamnărilor politice, precum și familiilor acestora, la compensaţii băneşti şi pentru toate daunele morale cauzate datorită acestor condamnări.  Art.3.- (1)Statul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile morale cauzate prin condamnările personale cu caracter politic, pronunţate de justiţia statului totalitar comunist, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, condamnări pe care le declară vădit nedrepte, recunoscând dreptul persoanelor condamnate politic la compensaţii băneşti şi indemnizaţii de securitate socială, pentru daune morale cauzate de aceste condamnări.  *) Art.3.- (1) Statul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile morale cauzate prin condamnările cu caracter politic, pronunţate de justiţia statului totalitar comunist, în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, condamnări pe care le declară vădit nedrepte, recunoscând dreptul persoanelor condamnate politic la compensaţii băneşti  pentru daune morale cauzate de aceste condamnări, iar după decesul acestor persoane, dreptul soţului supraviețuitor la compensaţii băneşti pentru daunele morale cauzate persoanei condamnate.  Așa cum rezultă din redactarea alineatului (2) al articolului 1 din textul prezentei legi, în forma adoptată de Senat, sunt victime ale regimului totalitar comunist și membrii familiilor celor care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, așadar este necesar a se recunoaște și acestor victime dreptul la compensaţii băneşti.
(2) Statul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile morale cauzate prin măsurile administrative cu caracter politic dispuse de autorităţile statului totalitar comunist, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, măsuri pe care le declară vădit abuzive, recunoscând dreptul victimelor măsurilor administrative politice, precum și familiilor acestora, la compensații bănești pentru toate daunele morale cauzate datorită (2)Statul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile moralecauzate prin măsurile administrative cu caracter politic dispuse de autorităţile statului totalitar comunist, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, măsuri pe care le declară vădit abuzive, recunoscând dreptul victimelor măsurilor administrative politice la indemnizaţii de securitate socială prevăzute în Decretul-lege nr. 118/1990 privind *) (2) Statul îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile moralecauzate prin măsurile administrative cu caracter politic dispuse de autorităţile statului totalitar comunist, suferite în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, măsuri pe care le declară vădit abuzive, recunoscând dreptul victimelor măsurilor administrative politice la Prevederile în baza cărora a funcţionat sistemul represiv din România primelor două decenii de socialism, articolele din Codul Penal şi măsurile administrative privind deportarea, domiciliul obligatoriu sau internarea în colonii penitenciare pedepseau orice formă de opoziţie, politică sau religioasă faţă de regimul comunist.Măsurile administrative dispuse
acestor măsuri.  acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.  compensaţii băneşti  pentru daune morale cauzate de aceste măsuri, iar după decesul acestor persoane, dreptul soţului supraviețuitor al acestora la compensaţii băneşti pentru daunele morale cauzate de măsurile administrative cu caracter politic dispuse împotriva autorilor lor.  prin Decrete ale Marii Adunări Naţionale, Hotărâri aleConsiliului de Miniştri sau Decizii ministeriale ale MAI privind deportările, domiciliul obligatoriu şi internările în lagăre de muncă,  au fost încă de la instaurarea „democraţiei populare” principalul instrument de exercitare a represiunii.Împotriva acestor măsuri nu exista nici o posibilitate de apărare a cetăţeanului. În prevederile care au consacrat măsurile administrative nu este specificată nici o posibilitate de

atac a deciziei de deportare sau trimitere în lagăr, ceea ce contravenea dreptului constituţional la apărare, dar, mai mult, îi punea în mod formal pe cei supuşi acestor măsuri în situaţie de inferioritate faţă de deţinuţii politici, care în procesele penale derulate puteau declara recurs împotriva sentinţelor – chiar dacă recursul nu schimba, în majoritatea cazurilor, nimic.

Așa cum rezultă din redactarea alineatului (2) al articolului 1 din textul prezentei legi, în forma adoptată de Senat, sunt victime ale regimului

totalitar comunist și membrii familiilor celor care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, așadar este necesar a se recunoaște și acestor victime dreptul la compensaţii băneşti, in viziunea acestei legi beneficiara devenind sotia/sotul supravetuitor.
(3) Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale suferite de victimele regimului totalitar comunist se impun a fi acordate în mod necesar şi urgent în scopul primordial de a alina suferinţele profunde şi de durată rezultate din încălcarea gravă a celor mai importante drepturi subiective nepatrimoniale ale victimelor, reprezentând valori  fundamentale care definesc însăşi personalitatea umană, precum: dreptul la libertate fizică; dreptul de a nu fi supus la tortură, tratamente inumane şi degradante; dreptul la integritate fizică şi la sănătate; dreptul la demnitate, onoare, reputaţie; dreptul la libertate de conştiinţă; dreptul la viaţa de familie; dreptul la a nu fi supus la muncă forţată; dreptul la liberă circulaţie; dreptul (3) Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale suferite prin condamnare personală cu caracter politic se impun a fi acordate în mod necesar şi urgent în scopul primordial de a alina suferinţele profunde şi de durată rezultate din încălcarea gravă a celor mai importante drepturi subiective nepatrimoniale ale victimelor, reprezentând valori  fundamentale care definesc însăşi personalitatea umană, precum: dreptul la libertate fizică; dreptul de a nu fi supus la tortură, tratamente inumane şi degradante; dreptul la integritate fizică şi la sănătate; dreptul la demnitate, onoare, reputaţie; dreptul la libertate de conştiinţă; dreptul la viaţa de familie; dreptul la a nu fi supus la muncă forţată; dreptul la liberă (3)Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale suferite se impun a fi acordate în mod necesar şi urgent în scopul primordial de a alina suferinţele profunde şi de durată rezultate din încălcarea gravă a celor mai importante drepturi subiective nepatrimoniale ale victimelor,reprezentând                          valorifundamentale care definesc însăşi personalitatea umană, precum: dreptul la libertate fizică; dreptul de a nu fi supus la tortură, tratamente inumane şi degradante; dreptul la integritate fizică şi la sănătate; dreptul la demnitate, onoare, reputaţie; dreptul la libertate de conştiinţă; dreptul la viaţa de familie; dreptul la a nu fi supus      Modificare justificată de modalitatea de redactare a alineatului (2) al articolului 1 din textul prezentei legi, în forma adoptată de Senat, potrivit căreia statul recunoaște că sunt victime ale regimului totalitar comunist și membrii familiilor celor care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, așadar este necesar a se recunoaște și acestor victime dreptul la compensaţii băneşti.
de a nu fi discriminat pe criterii politice; dreptul la viaţă privată şi secretul corespondenţei.  circulaţie; dreptul de a nu fi discriminat pe criterii politice; dreptul la viaţă privată şi secretul corespondenţei. la muncă forţată; dreptul la liberă circulaţie; dreptul de a nu fi discriminat pe criterii politice; dreptul la viaţă privată şi secretul corespondenţei. 
(4) Aceste compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale îndeplinesc o funcţie principală compensatorie pentru suferinţele deosebite şi de lungă durată ale victimelor, funcţie manifestată prin contribuirea: la îndreptarea răului ce le-a fost făcut, la uşurarea şi micşorarea efectelor negative ale suferinţelor, la ajutorul pentru consolarea şi apropierea spre o stare de minim echilibru şi normalitate a victimelor. Aceste compensaţii băneşti nu se confundă cu măsurile legale nepatrimoniale ce au ca scop exclusiv oferirea doar a unei satisfacţii morale, pur declarative, cum sunt anularea simbolică a condamnărilor politice executate sau recunoaşterea calităţii onorifice de luptător în rezistenţa anticomunistă. (4) Aceste compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale îndeplinesc o funcţie principală compensatorie pentru suferinţele deosebite şi de lungă durată ale victimelor, funcţie manifestată prin contribuirea: la îndreptarea răului ce le-a fost făcut, la uşurarea şi micşorarea efectelor negative ale suferinţelor, la ajutorul pentru consolarea şi apropierea spre o stare de minim echilibru şi normalitate a victimelor. Aceste compensaţii băneşti nu se confundă cu măsurile legale nepatrimoniale ce au ca scop exclusiv oferirea doar a unei satisfacţii morale, pur declarative, cum sunt anularea simbolică a condamnărilor politice executate sau recunoaşterea calităţii onorifice de luptător în rezistenţa anticomunistă. Nemodificat 
 (5) Statul recunoaşte că aceste compensaţii băneşti, pentru prejudiciile morale cauzate datorită condamnărilor cu caracter politic şi măsurilor administrative cu caracter politic, nu pot fi mai mici decât compensaţiile de aceeaşi natură recunoscute de legislaţia în vigoare pentru persoanele condamnate pe nedrept, cele care au fost lipsite de libertate în mod nedrept, cele care au fost supuse la tortură şi tratamente inumane, cele care au fost supuse unui regim de exterminare programată şi unui genocid social, respectiv cele care au făcut obiectul unor măsuri administrative prin abuz de putere.  (5) Statul recunoaşte că aceste compensaţii băneşti, pentru prejudiciile morale cauzate datorită condamnărilor cu caracter politic şi măsurilor administrative cu caracter politic, nu pot fi mai mici decât compensaţiile de aceeaşi natură recunoscute de legislaţia în vigoare pentru persoanele condamnate pe nedrept, cele care au fost lipsite de libertate în mod nedrept, cele care au fost supuse la tortură şi tratamente inumane, cele care au fost supuse unui regim de exterminare programată şi unui genocid social, respectiv cele care au făcut obiectul unor măsuri administrative prin abuz de putere.  Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art.4.- (1) Indemnizaţiile lunare reglementate de prevederile art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr. 118/1990 constituie, în mod exclusiv, drepturi de securitate socială, acordate în scopul ocrotirii sociale a victimelor regimului totalitar comunist, care, datorită persecuţiilor politice, vădit Art.4.- (1) Indemnizaţiile lunare reglementate de prevederile art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr. 118/1990 constituie, în mod exclusiv, drepturi de securitate socială, acordate în scopul ocrotirii sociale a victimelor regimului totalitar comunist, care, datorită Nemodificat 

 

 

 

 

 

nedrepte, au fost private de libertate, iar ulterior, au fost grav discriminate social şi profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp îndelungat, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere faptul că deţinuţii politici au depus muncă forţată perioade îndelungate, în condiţii deosebit de grele, pentru care nu au fost niciodată remuneraţi, iar statul a profitat de munca acestora.(2) Indemnizaţiile prevăzute de dispoziţiile Decretului-legenr. 118/1990 nu constituie compensaţii băneşti pentru daune morale, fiind acordate prin decizii ale organelor judeţene de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul acestui minister. Plata acestor indemnizaţii se efectuează de casele judeţene de pensii.” persecuţiilor politice, vădit nedrepte, au fost private de libertate, iar ulterior, au fost grav discriminate social şi profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp îndelungat, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere faptul că deţinuţii politici au depus muncă forţată perioade îndelungate, în condiţii deosebit de grele, pentru care nu au fost niciodată remuneraţi, iar statul a profitat de munca acestora.(2) Indemnizaţiile prevăzute de dispoziţiile Decretului-legenr. 118/1990 nu constituie compensaţii băneşti pentru daune morale, fiind acordate prin decizii ale organelor judeţene de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul acestui minister. Plata acestor indemnizaţii se efectuează de casele judeţene de pensii.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat

Art.5.- Legea nr.221/2009 se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al art.2 se introduce alineatul (2) cu Art.5.- Legea nr.221/2009 se modifică şi se completează după cum urmează:   Art.5.- Legea nr.221/2009 se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al art.2 se introduce alineatul (2) cu       Modificare justificată de modalitatea de redactare a alineatului (2) al articolului 1 din textul prezentei legi, în forma adoptată de Senat,
următorul cuprins:  ”(2) Ca urmare a înlăturării tuturor efectelor hotărârilor judecătorești de condamnare cu caracter politic, se naște dreptul la compensații bănești pentru daunele morale și la despăgubiri pentru prejudiciile materiale în favoarea victimelor regimului totalitar comunist sau moștenitorilor acestora. Acest drept la compensații și despăgubiri se consideră transmis de drept moștenitorilor – soțul sau descendenții până la gradul al doilea, ai titularilor decedați înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.   Alin. (2) se elimină

 

următorul cuprins:  ”(2) Ca urmare a înlăturării tuturor efectelor hotărârilor judecătorești de condamnare cu caracter politic, se naște dreptul la compensații bănești pentru daunele morale și la despăgubiri pentru prejudiciile materiale în favoarea victimelor regimului totalitar comunist sau descendenților acestora. Acest drept la compensații și despăgubiri se consideră transmis de drept soțului supraviețuitor ai titularilor decedați înainte de intrarea în

vigoare a prezentei legi.”

 

potrivit căreia statul recunoaște că sunt victime ale regimului totalitar comunist și membrii familiilor celor care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, așadar este necesar a se recunoaște și acestor victime dreptul la compensaţii băneşti.
2. Alineatul 1 al art. 5 va avea următorul cuprins:   

”(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei persoane, moștenitorii acesteia – soţul sau descendenţii acesteia până la gradul al II-lea inclusiv pot solicita instanţei competentă, în termen de 3 ani de

1. Partea introductivă şi litera a) ale alineatului 1 al articolului 5 vor avea următorul cuprins: „(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, poate solicita instanţei competente, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:  *) 2. Partea introductivă şi litera a) ale alineatului 1 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:”(1) Orice persoană care a suferit condamnări cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sau care, în această perioadă, a făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, precum şi, după decesul acestei persoane, soţul supraviețuitor și descendenţii acesteia de gradul I pot solicita Modificare justificată de modalitatea de redactare a alineatului (2) al articolului 1 din textul prezentei legi, în forma adoptată de Senat, potrivit căreia statul recunoaște că sunt victime ale regimului totalitar comunist și membrii familiilor celor care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic, așadar este necesar a se recunoaște și
la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la:  instanţei competente, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligarea statului la: acestor victime dreptul la compensaţii băneşti.
3. Litera a) a art. 5 alin. (1) va avea următorul cuprins:  a) acordarea de compensații bănești pentru prejudiciile morale cauzate datorită detenției politice personale, a soțului sau a ascendentului, ori datorită măsurii administrative cu caracter politic, personale, a soțului sau a ascendentului, constând într-o sumă egală cu echivalentul a 300 de euro pentru fiecare zi de condamnare, respectiv cu echivalentul a 200 de euro pentru fiecare zi de măsură administrativă. Compensația totală nu poate depăși 400.000 de euro.

 

2. Litera a) a art. 5 alin. (1) va avea următorul cuprins:a) acordarea de compensaţii băneşti pentru prejudiciile morale, cauzate de detenţia politică personală, constând într-o sumă egală cu echivalentul a 24 de mii de euro pentru fiecare an de condamnare efectuat. Pentru sume cuvenite mai mari de 100 de mii de euro plata se face în două tranşe egale, în interiorul a doi ani după pronunţarea hotărârii judecătoreşti

definitive şi irevocabile.”

 

*) 3. Litera a) a art. 5 alin. (1) va avea următorul cuprins: a)acordarea de compensații bănești pentru prejudiciile morale cauzate datorită detenției politice , ori datorită măsurii administrative cu caracter politic, constând într-o sumă egală cu echivalentul a 20 de mii de euro pentru fiecare an de condamnare efectuat, respectiv echivalentul a 15 mii de euro pentru fiecare an de masura administrativă efectuat.     In cazul in care ambii soti au fost in detentie politica sau au fost victime ale unor masuri administrative abuzive, in urma decesului        unuia,sotul supravetuitor  va beneficia de o singura compensatie pentru persoana proprie sau pentru sotul decedat in cuantumul cel mai favorabil. In celelalte situatii sotiile celor decedati vor beneficia de compensatii pentru daune morale in proportie de 50% din valorea cuvenita sotului pentru anii de detentie Condamnările politice și măsurile administrative privind deportarea, domiciliul obligatoriu sau internarea în colonii penitenciare au reprezentat, în aceeași măsură, forme de pedepsire a opoziţiei faţă de regimul comunist. De asemenea, Statul român recunoaşte că persoanele, care au suferit condamnări cu caracter politic sau au făcut obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi membrii familiilor lor, sunt victime ale regimului totalitar comunist, şi au fost supuse unui regim de exterminare programată, unei represiuni criminale şi unui genocid social, aşa cum s-a constatat prin Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România.
executati sau pentru anii de masura administrativa efectuati.      Compensatia baneasca acordata pentru cei ucisi in confruntarile cu fortele de represiune in rezistenta armata anticomunjsta, in rascoale taranesti sau in alte imprejurari in care au fost ucisi oameni din motive politice, dovedite ca atare , se acorda sotilor si copiilor supravetuitori . Durata pentru care se constituie compensatiile va fi luata de la data in care s-a produs decesul si pana in luna august 1964,data ultimului decret de gratiere a detinutilor politici, dar nu mai putin de 10 ani.Pentru cei arestati si executati cu sau fara sentinte de condamnare la moarte, pentru cei decedati in timpul anchetelor precum si pentru cei morti in inchisori,in lagare sau deportari nivelul compensatiilor se vor stabili pe o perioada incepand cu data arestarii si pana in august 1964, dar nu mai putin de 10 ani. In toate aceste situatii nivelul compensatiei va fi de 20.000 de euro pentru fiecare an.Pentru sume cuvenite mai
mari de 100 de mii de euro plata se face în patru tranşe egale, în interiorul a patru ani după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.”
2. După litera a) a art. 5 alin. (1) se introduce litera a1 cu următorul   
cuprins:  a1) acordarea de compensații bănești pentru prejudiciile morale cauzate datorită condamnările politice, după eliberarea din detenție sau după încetarea măsurii administrative, în urma persecuțiilor politice subsecvente, respectiv pentru prejudiciile morale cauzate moștenitorilor datorită decesului în detenție. Aceste compensații bănești se apreciază, în echitate, de către instanțele judecătorești competente, conform normelor și principiilor aplicabile ocrotirii victimelor faptelor ilicite, proportional cu gravitatea și numărul suferințelor cauzate, fără a se depăși limita unei sume

rezonabile.”

 

  lit. ase elimină

 

*)Solutia adoptata de Senat
    4 Litera b) a art. 5 alin. (1) va avea următorul cuprins: Modificare justificată de necesitatea clarificării faptului că Legea nr. 221/2009 urmărește în
”b) acordarea de despăgubiri reprezentând echivalentul valorii bunurilor mobile și imobile confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, dacă bunurile respective nu i-au fost restituite sau nu a obținut despăgubiri prin echivalent în condițiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările șicompletările ulterioare.”

 

mod neechivoc acordarea de despăgubiri reprezentând echivalentul valorii atât a bunurilor mobile, cât și a bunurilor imobile, confiscate prin hotărâre de condamnare sau ca efect al măsurii administrative, cu condiția ca bunurile respective să nu fi fost restituite sau nu se fi obținut despăgubiri prin echivalent în condițiile Legii nr. 10/2001 sau ale Legii nr. 247/2005.
    3. După litera b) a art. 5 alin. (1) se introduce litera b1 cu următorul cuprins:  b1) Pentru a beneficia de despăgubiri pentru prejudiciul material, persoanele îndreptăţite trebuie să probeze cu acte doveditoare certificate de autorităţi că au avut în proprietate, la data confiscării, Modificare necesară pentru stabilirea cu exactitate a probelor ce urmează a fi administrate de instanța competentă, în vederea dovedirii prejudiciului material suferit. Modalitatea probării prejudiciului este identică cu cea prevăzută în alte legi cu caracter reparator (a se vedea art. 2 din Normele metodologice ale Legii
bunurile pentru acordarea despăgubirilor, iarsituaţia imposibilităţiide a procura dovada se face testimonială.

care

aceste cu

solicită în dovedite acte, proba

nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947)
2. La articolul 5, se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins: „(11) Cauzele, care au ca obiect acordarea drepturilor prevăzute la alin.(1), inclusiv căile legale de atac, se judecă de urgenţă şi cu precădere,  termenele de judecată neputând fi mai mari de 14 zile.Hotărârile motivate se comunică părţilor în termen de cel mult 14 zile de la pronunţare.”  3. La articolul 5, alineatul (11) va avea următorul cuprins:„(11) Cauzele, care au ca obiect acordarea drepturilor prevăzute la alin.(1), inclusiv căile legale de atac, se judecă de urgenţă şi cu precădere,  termenele de judecată neputând fi mai mari de 14 zile.

Hotărârile motivate se comunică părţilor în termen de cel mult 14

zile de la pronunţare.”

 

 

Nemodificat

 

3. La articolul 5, alineatul(12), cu următorul cuprins:  

„(12) Reclamanţii din cauzele care au ca obiect acordarea drepturilor prevăzute la alin.(1) nu sunt obligaţi să facă

dovada cu martori a faptelor notorii,

4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(12), cu următorul cuprins:„(12) Reclamanţii din cauzele care au ca obiect acordarea drepturilor prevăzute la alin.(1) nu suntobligaţi să facă

dovada    cu     martori     a   faptelor

 

 

Nemodificat

precum sunt cele reţinute în Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru AnalizaDictaturii Comuniste din România.”  notorii, precum sunt cele reţinute în Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru AnalizaDictaturii Comuniste din România.” 
4. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins: „(2) Hotărârile pronunţate de tribunale, în temeiul alin.(1), sunt supuse apelului, la curţile de apel. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va soluţiona recursurile împotriva hotărârilor curţilor de apel, asigurând unificarea practicii judiciare în materie şi verificând caracterul echitabil al compensaţiilor acordate. În această materie, în cazul desfiinţării sau casării hotărârii, instanţa de control va rejudeca cauza, nefiind permisă trimiterea cauzei spre rejudecare.” 5. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins: „(2) Hotărârile pronunţate de tribunale, în temeiul alin.(1), sunt supuse apelului, la curţile de apel. înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va soluţiona recursurile împotriva hotărârilor curţilor de apel, asigurând unificarea practicii judiciare în materie şi verificând caracterul echitabil al compensaţiilor acordate. In această materie, în cazul desfiinţării sau casării hotărârii, instanţa de control va rejudeca cauza, nefiind permisă trimiterea cauzei spre rejudecare.”  Nemodificat
5. La articolul 5, se introduce alineatul (21), cu următorul cuprins: „(21) Hotărârile judecătoreşti pronunţate sunt puse în executare cu celeritate de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile sale judeţene. Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale sunt suportate din fondurile privind despăgubirile civile datorate de statul român, în baza hotărârilor 6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins:„(21) Hotărârile judecătoreşti pronunţate sunt puse înexecutare cu celeritate de Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile sale judeţene. Compensaţiile băneşti pentru prejudiciile morale sunt suportate din fondurile privind despăgubirile  

 

Nemodificat

judecătoreşti.”  civile datorate de statul român, în baza hotărârilor judecătoreşti.”  

 

Art.6.- Prevederile articolului XIII din Legea nr.202/2010 se abrogă.  Art.6.- Prevederile articolului XIII din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor se abrogă. Nemodificat
Art.7.- Decretul-lege nr. 118/1990 se completează prin introducerea art.16, cu următorul cuprins: 

 

”Art. 16.- (1) Indemnizaţiile reglementate de prezentul decret-lege constituie drepturi de securitate socială, stabilite de organele judeţene competente ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul acestui minister. Plata acestor indemnizaţii se efectuează de casele judeţene de pensii.

(2) Aceste indemnizaţii sunt acordate în scopul ocrotirii sociale a victimelor regimului totalitar comunist, care, datorită persecuţiilor politice, vădit nedrepte, au fost private de libertate , iar ulterior, au fost grav

Art.7.- Decretul-lege nr. 118/1990 se completează după cum urmează:- După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 16, cu următorul cuprins:

”Art. 16.- (1) Indemnizaţiile reglementate de prezentul decret-lege constituie drepturi de securitate socială, stabilite de organele judeţene competente ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul acestui minister. Plata acestor indemnizaţii se efectuează de casele judeţene de pensii.

(2) Aceste indemnizaţii sunt acordate în scopul ocrotirii sociale a victimelor regimului totalitar comunist, care, datorită persecuţiilor politice, vădit nedrepte, au fost private de libertate , iar ulterior, au fost grav

 

 

 

 

Nemodificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat

 

 

 

 

 

discriminate social şi profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp îndelungat, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere faptul că deţinuţii politici au depus muncă forţată perioade îndelungate, în condiţii deosebit de grele, pentru care nu au fost niciodată remuneraţi, iar statul a profitat de munca acestora.(3) Este interzisă luarea în considerare a acestor drepturi de securitate socială în scopul diminuării altor drepturi băneşti recunoscute distinct prin lege titularilor, precum dreptul la compensaţiile băneşti pentru prejudicii morale, cuvenite victimelor regimului totalitar comunist.”  discriminate social şi profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp îndelungat, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere faptul că deţinuţii politici au depus muncă forţată perioade îndelungate, în condiţii deosebit de grele, pentru care nu au fost niciodată remuneraţi, iar statul a profitat de munca acestora.(3) Este interzisă luarea în considerare a acestor drepturi de securitate socială în scopul diminuării altor drepturi băneşti recunoscute distinct prin lege titularilor, precum dreptul la compensaţiile băneşti pentru prejudicii morale, cuvenite victimelor regimului totalitar comunist.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat

Art.8.- Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru AnalizaDictaturii Comuniste din România va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, prin grija Preşedinţiei României.  Art.8.- Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru AnalizaDictaturii Comuniste din România va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, prin grija Preşedinţiei României.  Nemodificat
Art.9.- Legea nr.221/2009 se va republica, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare Art.9.- Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate Nemodificat
rezultată în urma prezentelor modificări și completări.  acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse prin prezenta lege se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

Presedinte AFDPR – Filiala Timis

                Teodor STANCA         

NOTA:

          Prezentele amendamente la „Proiectul de lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimilor regimului totalitar comunist”, trecut prin Senat si care se gasesc la Comisia juridica a Camerei deputatilor (camera decizionala pentru acest proiect), reprezinta punctul de vedere al asociatiei noastre fata de varianta Senatului.

Cu *) am notat amendamentele modificate fata de varianta initiala.

Comments are closed.
Please click here for