Parlamentul Romaniei

Senat                                                              Camera Deputatilor

                                                                                L E G E         

 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

Art.I. Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 631 din 22 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza :

 1. La articolul 1, aliniatul (1) se redefineste, se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins :

          “(1) Se considera persecutat din motive politice si victima a dictaturii comuniste, instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, beneficiind de prevederile prezentei legi, acea persoana care s-a gasit in una din urmatoarele situatii :

 1. a) a executat o pedeapsa privativa de libertate, din motive politice, in baza unei hotarari judecatoresti ramasa definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
 2. b) a fost privata de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative cu caracter politic sau ca o prelunjire a perioadei de detentie la sfarsitul executarii acesteia; a fost retinuta pentru cercetari de catre organele de represiune;
 3. c) a fost internata in spitale de psihiatrie din motive politice;
 4. d) a avut domiciliu obligatoriu din motive politice;
 5. e) a fost stramutata intr-o alta localitate din motive politice;
 6. f) a participat in actiuni de impotrivire cu arma si de rasturnare prin forta a regimului comunist.”
 7. La articolul 1, aliniatul (2) se modifica dupa cum urmeaza :

“(2) Se considera persecutat din motive politice si victima a dictaturii comuniste, beneficiind de prevederile prezentei legi si persoana care :

 1. a fost deportata in strainatate dupa 23 august 1944;
 2. a fost constituita in prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944  ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea armistitiului. “
 3. La articolul 1, dupa aliniatul (2), se va introduce un nou aliniat, aliniatul (21), cu urmatorul cuprins :

“(21) Beneficiaza de toate prevederile prezentei legi si sotii (sotiile) si copiii celor prevazuti in alin.(1) si alin.(2) “

 1. Aliniatele (3),(4),(5) si (6) se vor reformula si vor constitui un nou articol – ART.11 – cu urmatorul cuprins :

“ART.11

(1)Fiecare an in care o persoana s-a gasit in una din situatiile prevazute la ART.1 alin.(1) si alin.(2) se considera vechime in munca un an si sase luni.

(2) Se considera vechime in munca si perioadele in care o persoana aflata in una din situatiile prevazute in ART.1 alin.(1) si alin.(2) nu s-a putut incadra in munca, ca urmare a unei invaliditati de gradul 1 sau 2 survenite in timpul in care s-a aflat in acea situatie, sau ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza sau in legatura cu relele tratamente la care a fost supusa.

(3) Persoanele care fac dovada printr-o hotarare judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa-si exercite profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada in care au fost persecutate din motive politice, beneficiaza de vechime in munca pe perioada respectiva.

(4) Perioadele stabilite in conformitate cu alin.(1) – (3) vor fi incadrate cu salariul mediu brut pe economie, din anii respectivi, si vor fi luate in calculul punctajului cu ocazia pensionarii.

 1. Articolul 2 se abroga.
 2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“ART.4

(1) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la ART. 1, alin. (1) lit.a),b),e) si f) si alin (2) au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu 40% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare an petrecut in situatiile   respective, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(2) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la ART. 1, alin. (1), lit.c) si d) au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu 25% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare an petrecut in situatiile respective,    indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.

(3) Indemnizatiile prevazute in aceasta lege se actualizeaza  odata cu cresterea salariului minim brut pe economie.

(4) Indemnizatiile acordate in baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile si nu afecteaza alte drepturi.”

 1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“ART.5

(1)Sotul (sotia) si copiii celui ucis sau exterminat in timpul rezistentei armate anticomuniste sau, ca urmare a participarii la demonstratii, rascoale taranesti sau alte forme de lupta impotriva comunismului, a celui executat cu sau fara sentinte de condamnare la moarte pentru o infractiune cu caracter politic si a celui  care a decedat in timpul anchetelor securitatii sau in timpul executarii pedepsei sau masurii administrative, vor beneficia, fiecare, de o indemnizatie lunara egala cu salariul mediu brut pe economie avut in vedere la fundamentarea bugetului de asigurari sociale pe anul in curs.

(2) Copiii minori la data la care unul sau ambii parinti s-au aflat in una din situatiile prevazute la ART.1, alin.(1) si (2) vor beneficia de o indemnizatie lunara cuvenita parintelui, calculata conform ART.4, optandu-se pentru varianta cea mai favorabila.

(3) Copiii nascuti in inchisoare, in lagare, in deportare, in stramutare sau in domiciliu obligatoriu vor beneficia de o indemnizatie lunara egala cu cea cuvenita mamei pe toata perioada in care aceasta s-a aflat in una din situatiile prevazute la ART.1 alin. (1) si (2) sau pentru perioada in care ei insisi s-au aflat in atare situatie, la alegere.

(4) Copiii nascuti dupa eliberarea parintelui din situatiile prevazute la ART.1 alin. (1) si (2) vor beneficia de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia parintelui calculata conform ART.4.

(5) Sotul (sotia) celui decedat dupa eliberarea din inchisoare, spitale de psihiatrie, dupa intoarcerea din stramutare, din deportare, din prizonierat sau dupa incetarea masurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, va beneficia de o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia de care ar fi beneficiat titularul, daca ulterior nu s-a casatorit, dar nu mai putin decat indemnizatia corespunzatoare pentru un an petrecut in atare situatie.

(6) Beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin.(5) si sotul (sotia) celui decedat in conditiile corespunzatoare acestui aliniat si care , din motive de supravetuire , a fost nevoit (a) sa divorteze de cel inchis, internat abuziv in spitale de psihiatrie, deportat,stramutat, prizonier sau caruia I s-a stabilit domiciliu obligatoriu, daca nu s-a recasatorit si daca poate face dovada ca a convetuit cu victima pana la decesul acesteia.”

 1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART.6

In situatiile in care ambii soti s-au aflat intr-una din situatiile prevazute la ART.1, alin.(1) si alin.(2), sotul supravetuitor va beneficia de o indemnizatie pentru perioada proprie sau pentru jumatate din cea cuvenita sotului (sotiei), la alegere.”

 1. Articolul 8 se modifica, se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

Persoanele aflate in una din situatiile prevazute la ART.1 vor beneficia de urmatoarele drepturi :

 1. scutire de plata impozitelor si taxelor locale;
 2. asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, atat in unitati spitalicesti de stat cat si private;
 3. transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand societatilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou). In acest scop se vor elibera legitimatii cu fotografie ce vor putea fi folosite in orice localitate din tara, acestea avand un caracter permanent, pe tot timpul vietii titularului;
 4. douasprezece calatorii gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloacele de transport auto sau cu mijloacele de transport fluviale, dupa caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibila si de catre insotitori, in cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titular;
 5. in cadrul numarului de calatorii stabilit pentru titular conform lit. d) tichetele de calatorie pot fi ridicate si folosite de catre alte personae mandatate de titular sa le reprezinte interesele, pe baza de imputernicire cu data certa insotita de o copie a actului de identitate al titularului, nefiind necesara prezenta titularului in momentul realizarii calatoriei;
 6. un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
 7. scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
 8. scutire de taxa de abonament la un post de telefonie fixa;
 9. acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci;
 10. prioritate la repartizarea de catre consiliile locale a unei locuinte din fondul locativ de stat;
 11. Articolul 9 se abroga (cuprins in ART.8, lit. j))
 12. Articolul 10 se modificu si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

 • Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege si persoanele prevazute la ART.1 cu domiciliul in strainatate, indiferent  daca si-au pastrat sau nu cetatenia.
 • Dovedirea situatiilor prevazute la ART.1 se face, de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de catre organele competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazuta de lege. Actualii beneficiari ai decretului-lege isi pastreaza statutul obtinut.
 • Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezentul decret-lege, se vor depune la Agentiile de plati si inspectie sociala judetene si ale municipiului Bucuresti, care sunt obligate sa se pronunte asupra acestora in termen de 30 de zile printr-o decizie motivata. Impotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ. “
 • Daca o persoana se gaseste in doua sau mai multe situatii prevazute la ART.1, beneficiaza de drepturile oferite de fiecare situatie in parte, daca acestea nu sunt concomitente.
 • In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va  stabili autoritatile statului, centrale sau locale, care vor rezolva fiecare prevedere a prezentei legi.
 • Consiliile locale, Casele de pensii judetene si ale muncipiului Bucuresti, Casele de asigurari de sanatate judetene si ale municipiului Bucuresti vor pune in aplicare toate prevederile prezentei legi, ce apartin domeniilor lor de activitate.”
 1. Articolul 11 se abroga (este cuprins in ART.11, alin(3).
 2. Articolul 12 se abroga (prevederile sunt cuprinse in ART.10)
 3. Articolul 14 se abroga.
 4. Dupa articolul 14 se introduce ART.141 cu urmatorul cuprins:

“ART. 141

Consiliile locale ale municipiilor pe raza carora functioneaza filiale sau subfiliale ale Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si ale Deportatilor, sau sedii centrale ale acestora, vor atribui spatii corespunzatoare cu scutire de la plata taxelor, impozitelor si chiriilor pe perioada existentei acestora.”

Art. II. Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunista instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.631 din 23 septembrie 2009 cu modificarile si completarile ulterioare si cu modificarile aduse de prezenta lege, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

                                                       EXPUNERE DE MOTIVE

           Propunerea legislative pe care o supunem atentiei dumneavoastra are ca obiect modificarea si completarea Decretului- lege nr.  118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, in sensul restabilirii unei echitati de natura morala si materiala pentru cei care si-au sacrificat viata in inchisorile si lagarele comuniste pentru apararea libertatii, demnitatii si credintei strabune ale poporului roman.

Simbol al luptei anticomuniste si al rezistentei impotriva sistemului comunist, fostii detinuti politici, cei care au indurat  ani de temnita in numele libertatii, ca si cei deportati si stramutati prin masuri administrative abuzive, nu au beneficiat, ei si familiile lor, de un sprijin real din partea statului roman, a patriei pentru care s-au jertfit, sau, in cele mai dramatice cazuri au platit cu viata.

Romania este un stat membru al Uniunii Europene. Revenirea noastra in marea familie europeana, desprinderea tarii de sistemul criminal comunist, impus de Rusia sovietica, se datoreaza in mare masura luptei duse pe parcursul a peste patru decenii de cei mai demni fii ai poporului nostru. In lumina acestui adevar de necontestat, prin masurile pe care le propunem, nu facem altceva decat sa recunoastem sacrificiului lor in consonanta cu gratitudinea si respectul pe care se cuvine sa le acordam celor ce s-au impotrivit prin toate mijlocele asasinarii morale a societatii romanesti. Apartenenta noastra la Uniunea Europeana ne obliga sa tinem cont de o serie de declaratii si rezolutii  referitoare la asigurarea reparatiilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist. Pentru exemplificare amintim de: Rezolutia 1096 din 1996 a Adunarii Parlamentare a Consiliului  Europei privind “Masurile de eliminare a mostenirii fostelor sisteme totalitare comuniste” si de Rezolutia 1481 din 2006 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei  privind “Necesitatea condamnarii international a crimlor regimurilor comuniste totalitare” . In baza acestor acte cu caracter de recomandare pentru statele membre ale Consiliului Europei, la care Romania a aderat, este necesar ca persoanele nevinovate care au fost persecutate pentru fapte, care ar fi considerate legale intr-o societate democratica, sa fie reabilitate, sa le fie restituite proprietatile confiscate si, atat timp cat victimile regimului comunist sau familiile lor mai sunt in viata , sa poata primi compensatii pentru daunele morale suferite.

Se cuvine a adauga la exemplele de mai sus si :”Raportul final al Comisiei Prezidentiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din Romania” in baza caruia in data de 18 decembrie 2006, Presedintele Romaniei in fata Parlamentului, a condamnat regimul comunist declarandu-l ilegitim si criminal . In discursul sau Presedintele Romaniei condamna politica de anihilare a unor intregi categorii sociale in numele luptei de clasa, spunand: “Cei mai de seama reprezentanti ai elitelor din Romania au fost eliminate fie prin asasinat, fie prin deportare, intemnitare, munca fortata sau marginalizare. S-a recurs la o logica a vinovatiei colective si persecutarea familiilor celor banuiti de intentii sau de actiuni anticomuniste. S-a recurs la criterii aberante pentru a distruge sansele copiilor din familiile cu “origine nesanatoasa” de a studia in invatamantul superior.”

Si ca o consecinta fireasca, Presedintele declara:

“In numele Statului roman, imi exprim regretul si compasiunea pentru victimele dictaturii comuniste. In numele Statului roman, cer scuze celor care au suferit, familiilor lor, tuturor celor care, intr-un fel sau altul, si-au vazut destinele ruinate de abuzurile dictaturii.”

Acest regret si aceasta compasiune este intarita de Presedinte cand spune:

“Sustin solicitarile fostilor detinuti politici legate de recunoasterea publica a tragediei prin care au trecut.”

Pentru aceasta recunoastere se impune luarea unor masuri reparatorii, cum ar fi:

 • majorarea pensiilor fostilor detinuti politici si a urmasilor directi ai acestora prin acordarea unei pensii suplimentare;
 • acordarea unor indemnizatii retroactive compensatorii;
 • acordarea a cat mai multe gratuitati (asistenta medicala si medicamente, transport urban si interurban, compensatii la caldura, energie electrica, apa, gaz metan etc.)

Din pacate, de la data condamnarii comunismului si pana in prezent, nu s-a produs nici o imbunatatire semnificativa in viata fostilor detinuti politici in timp ce numarul lor s-a micsorat in mod dramatic fiind pe cale de disparitie. Din cei cca 150 de mii de fosti detinuti politici care mai erau in viata in 1990, an in care a aparut Decretul-lege 118, mai supravetuiesc astazi mai putin de 2000. Marea majoritate a beneficiarilor acestui Decret-lege (cca 35 de mii) este constituita din deportati, stramutati, si sotiile celor decedati, numarul acestora scazand anual intr-o proportie alarmanta.Spre exemplu, din cele peste 44.000 de personane deportate (stramutate) in Baragan in perioada 1951-1956 au mai ramas in viata cca 6-7 mii.

Singura incercare, esuata de altfel, de a aduce reparatiile cuvenite pentru suferintele indurate de sutele de mii de victime ale regimului comunist s-a datorat aparitiei Legii 221/2009, in baza careia persoanele in cauza se puteau adresa justitiei, in procese individuale, cerand reparatii morale si materiale in conformitate cu prevederile acestei legi. Din pacate, in cca un an de la aparitia acestei legi, Curtea Constitutionala considera ca ART.5 lit. a) din lege, cel care se referee la acordarea de compnsatii banesti pentru daune morale, ca neconstitutional, motivul principal invocat fiind existenta Decretului-lege 118/1990, pe care CCR il considera ca fiind de aceeasi speta cu legea in cauza si care, chipurile, ar fi tot o lege de reparatii morale. Ori, aici ne gasim intr-o grava eroare de interpretare a spiritului celor doua acte normative. Decretul-lege 118/1990 intra, in mod exclusiv, in sfera legilor de securitate sociala, si se aplica in scopul ocrotirii sociale a victimelor regimului comunist, aflate in viata, care datorita persecutiilor politice, vadit nedrepte, au fost grav discriminate social si profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea si restrangerea majora a veniturilor materiale a acestora si al familiilor lor, timp indelumgat,in toata perioada comunista. Deasemenea, se are in vedere faptul ca detinutii politici au depus munca fortata perioade indelungate, in conditii inumane, pentru care nu au fost niciodata remunerati, iar statul a profitat de munca acestora. Deasemenea, deportatii au trudit in IAS-urile din Baragan, inclusiv batrani si copii, pe bani putini, atat cat sa supravietuiasca.

Pentru a aduce clarificarile de ordin juridic privind diferentele dintre cele doua legi, la care facem referire, si de a da raspuns la obiectiile CC, venind in ajutorul victimelor regimului totalitar comunist, un grup de parlamentari au depus o initiativa legislativa  in luna decembrie 2010. Aceasta initiativa, cunoscuta ca proiectul Pl-x 244/2011, timp de sase ani nu a primit nici o solutie din partea Parlamentului Romaniei iar rabdarea posibilior beneficiari al acestui proiect a ajuns la limita suportabilitatii. Si ca batjocora sa continuie, Comisia juridica a Camerei Deputatilor, in noua sa configuratie, a decis sa acorde aviz de respingere acestei initiative legislative, invocand decizia Curtii Constitutionale, care ramane valabila si in noul context de legiferare.

De aceea, noi semnatarii acestui proiect de lege, in situatia in care se persista in ideea ca Decretul-lege 118/1990 este o lege din domeniul reparatiilor morale, consideram ca acesta trebuie fundamental modificat, in asa fel, incat de el sa beneficieze si urmasii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist indiferent ca acestea mai sunt in viata sau au decedat, cei mai multi chiar inainte de 1989. Numai asa DL118/1990 ar putea aduce, oarecum, reparatii pentru daunele morale suferite de opozantii regimului communist si ale victimelor acestui regim criminal.

Facem de la inceput precizarea ca modificarile si completarile aduse legii pornesc de la forma ultimei republicari a Decretului-lege 118/1990 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.631 din 22 septembrie 2009.

 Ce isi propune prezenta initiative legislativa:

 1. Definirea mai riguroasa a categoriilor de beneficiari ai legii, fara a elimina nici o persoana care si-a obtinut statutul de beneficiar anterior prezentei initiative legislative. (a se vedea Art.1 in varianta noua).
 2. Introducerea in randul beneficiarilor si a altor categorii care, in mod gresit, n-au beneficiat de nici o reparatie din partea statului roman cum ar fi copiii fostilor persecutati politici, in perioada in care parintii erau in detentie, sau, au decedat in detentie ori in alte imprejurari legate de lupta lor impotriva comunismului. De un nou tratament se vor bucura si sotii(sotiile) celor decedati in imprejurarile definite in Art.1 alin.(1)  si alin.(2). A se vedea, cu precadere, Art.5 din prezenta initiativa in comparatie cu prevederile art.5 din actualul decret-lege.)
 3. Introducerea in randul beneficiarilor la Art.1 alin.(1) lit.f) a “participantilor la actiuni de impotrivire cu arma si de rasturnare prin forta a regimului comunist “. Introducerea acestei categorii este legal definita prin OUG 214/1999, cu modificarile si completarile ulterioare).
 4. Organizarea textului legii grupand pe articole si aliniate prevederile de acelasi tip, astfel:

-ART.1 : stabileste categoriile de beneficiari in noua lor definitie.

-ART.11 : stabileste vechimea in munca si modul de calcul al punctului de pensie pentru perioada in care persoana beneficiara a avut statutul de persecutat politic, dovedit ca atare;

-ART.4 : stabileste indemnizatiile cuvenite persoanelor incadrate in Art.1, alin.(1)si (2) raportate la salariul minim brut pe economie;

-ART.5 : stabileste noile indemnizatii cuvenite sotiilor si copiilor celor incadrati la Art.1, alin.(1) si (2);

-ART.8 : stabileste drepturile, altele decat indemnizatiile;

Nota 1:

Litera f) a ART.8 din prezentul proiect legislativ se bazeaza pe prevederea articolul VII^6 din Legea 127/2013.

Nota 2:

 1. Un numar de articole din actuala lege vor fi abrogate pe considerentul ca prevederile acestora se regasesc in alte articole dupa reorganizarea textului actual.
 2. Unele articole se vor abroga intrucat acestea nu mai sunt actuale sau au fost abrogate anterior prin decizia Curtii Constitutionale nr.55/2000. (a se vedea Art.14 din legea actuala.
 3. Facem mentiunea ca nici un drept castigat prin actuala lege nu va fi eliminat ci, din contra, beneficiarii noii legi vor beneficia si de alte drepturi , asa cum rezulta din prezentul proiect legislativ.

Fata de cele prezentate a fost elaborata propunerea legislativa alaturata pe care o supunem Parlamentului Romaniei spre aprobare si adoptare.

Semnatura initiatorilor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.
Please click here for